JERUSALEM i Ord

Du för dem in och planterar dem på din arvedels berg, på den plats, HERRE, som du har gjort till din boning, i den helgedom, HERRE, som dina händer berett.
2 Mosebok 15:17

Från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara, och jag har inte heller utvalt någon man till att vara furste över mitt folk Israel. Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel.
2 Krönikeboken 6:5-6

I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid.” 2 Krönikeboken 33:7b

Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans.
Psaltaren 50:2

Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Psaltaren 51:20

Hednafolken skall frukta HERRENS namn och alla jordens kungar din härlighet, när HERREN bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till de utblottades bön och föraktar den inte. Detta skall skrivas ner för ett kommande släkte och ett folk som han skapar skall prisa HERREN. Ty han blickar ner från sin heliga höjd, HERREN skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befriar dödens barn, för att man i Sion skall förkunna HERRENS namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna HERREN.
Psaltaren 102:16-23

Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus." Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda. Psaltaren 122

De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid. Psaltaren 125:1-2

HERREN skall välsigna dig från Sion. Du skall få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar, och du skall få se barn till dina barn. Frid över Israel!
Psaltaren 128:5-6

Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. "Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo och hit längtar jag. Psaltaren 132:13-14

Lovad vare HERREN från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja! Psaltaren 135:21

Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Psaltaren 137:5-6

HERREN bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel. Psaltaren 147:2

Jerusalem, prisa HERREN, Sion, lova din Gud! Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta, han har välsignat dina barn i dig. Psaltaren 147:12-13

Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Jesaja 2:3

Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.
Jesaja 24:23

Ty så har HERREN sagt till mig: Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det, och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen, så skall HERREN Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar, så skall HERREN Sebaot beskydda Jerusalem. Han skall beskydda och hjälpa, skona och rädda. Jesaja 31:4-5

Hans klippa skall förgås av skräck, och hans furstar skall förfärade fly för baneret. Så säger HERREN, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem.
Jesaja 31:9

Se på Sion, våra högtiders stad! Dina ögon skall skåda Jerusalem, en säker boning, ett tält som inte flyttas bort. Dess tältpinnar skall aldrig ryckas upp, och av dess tältlinor skall ingen enda brista. Ty där skall HERREN vara i sitt majestät. Han skall vara för oss som floder och breda strömmar. Inget skepp med åror skall där gå fram, inget mäktigt skepp färdas däröver.
Jesaja 33:20-21

Ty jag skall skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Jesaja 37:35

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. Jesaja 40:1-2

Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: "Se, er Gud!" Jesaja 40:9

Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet: Se, jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, min frälsning dröjer inte. Jag ger frälsning i Sion, min härlighet åt Israel.
Jesaja 46:12-13

Vakna upp, vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av HERRENS hand har fått att dricka hans vredes bägare, du som har tömt berusningens bägare till sista droppen.
Så säger HERREN, som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak: Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand, av min vredes bägare skall du inte längre dricka. Jag skall sätta den i handen på dina plågare, de som sade till dig: "Fall ner, så att vi kan gå fram över dig!" Så gjorde du din rygg till mark och till en gata för dem att gå på. Jesaja 51:17, 22-23

Vakna upp, vakna upp, kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. Jesaja 52:1-2

För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Jesaja 62:1

På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Jesaja 62:6-7

Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan. Jesaja 65:18-19

Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. Jesaja 66:10-11

På den tiden skall man kalla Jerusalem "HERRENS tron", och alla hednafolk skall samlas där för att ära HERRENS namn i Jerusalem. Och de skall inte mer följa sina onda och hårda hjärtan. Jeremia 3:17

De dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det så: HERREN vår rättfärdighet. Jeremia 33:16

Ni som räddat er undan svärdet, ge er av, stanna inte! Kom ihåg HERREN i fjärran land och låt Jerusalem vara i era hjärtan! Jeremia 51:50

Så säger Herren, HERREN: Detta är Jerusalem som jag har satt mitt ibland hednafolken med länder runt omkring. Hesekiel 5:5

Och ni skall förstå att jag är HERREN, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem skall vara heligt, och främlingar skall inte mer ta vägen genom henne.
Joel 3:17

Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar." Ty undervisningen skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Mika 4:2

Jubla, du dotter Sion, höj glädjerop, du Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem! HERREN har tagit bort straffdomarna från dig, han har röjt din fiende ur vägen. HERREN, Israels Konung, bor i dig. Du skall inte längre frukta något ont. På den dagen skall det sägas till Jerusalem: "Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel." Sefanja 3:14-17

Därför säger HERREN så: Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger HERREN Sebaot, och mätsnöret skall spännas över Jerusalem. Ropa ut än en gång: Så säger HERREN Sebaot: Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. HERREN skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem."
Sakarja 1:16-17

Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig, säger HERREN. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till HERREN och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. Sakarja 2:10-12

Så säger HERREN Sebaot: Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger HERREN: Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas "sanningens stad" och HERREN Sebaots berg "det heliga berget". Sakarja 8:2-3

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.
Sakarja 9:9

Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Då skall Juda stamfurstar säga i sina hjärtan: "Jerusalems invånare är vår styrka, genom HERREN Sebaot som är deras Gud." På den dagen skall jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem skall fortfarande trona på sin plats, där det nu ligger.
Sakarja 12:2-6

HERREN skall frälsa Juda hyddor först, för att inte härligheten hos Davids hus och Jerusalems invånare skall överträffa Juda härlighet. På den dagen skall HERREN beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus skall vara som Gud, såsom HERRENS ängel framför dem. På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. Sakarja 12:7-10

Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem.
På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt HERREN", och grytorna i HERRENS hus skall vara som offerskålarna framför altaret. Varje gryta i Jerusalem och Juda skall vara helgad åt HERREN Sebaot, så att var och en som frambär offer kan komma och ta en sådan för att laga till köttet. Ingen kanané skall mer finnas i HERREN Sebaots hus på den dagen. Sakarja 14:16-17, 20-21