ISRAEL OCH FÖRSAMLINGEN

Vi skall nu titta lite på den kristna församlingens för-hållande till Guds egendomsfolk. Ersättningsteologin står för begreppet att: Israel inte är det fysiska Israel "Staten Israel" som finns idag utan att det är Kyrkan som är Israel och den kristna församlingen har ersatt Guds egendomsfolk. Står det verkligen så i vår Bibel? Låt oss studera vad Guds Ord har att säga.

Vi börjar med vad Paulus skriver i Romarbrevet 11:1-2: Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.

Vi fortsätter i Rom 9:4-5:
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, för-bunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.

Dessa ställen visar att HERREN fortfarande räknar det judiska folket, israeliterna som sitt egendomsfolk. Vi fortsätter i Rom 11:11-15:

Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upp-tagande betyda, om inte liv från de döda?

För att ytterligare förstå kopplingen mellan Israel och hednaförsamlingen skall vi nu titta på liknelsen om olivträdet och grenarna, där olivträdet är en bild på Israel. Rötterna leder tillbaka till Abraham Isak och Jakob, de äkta grenarna är det folk som genom sin naturliga härkomst är Abrahams säd. Trädet har även inympade grenar. I det här fallet så har man ympat in grenar från ett vilt olivträd, det vill säga frälsta hedningar.

När en normal ympning görs är syftet att rädda det vilda olivträdet genom att föra in en gren från ett gott träd i stammen. På detta sätt kan trädet bli till nytta. Detta är det naturliga sättet.

Motsatsen till detta är att låta det vilda olivträdet vara ett vilt träd men att ta några av dess grenar och ympa in dem i ett äkta olivträd, så att de vilda grenarna därmed kan ge samma goda frukt som de äkta gren-arna. I verkligheten fungerar trädympning inte så, utan grenens inre natur tar överhanden.

Paulus visar med detta att det är Gud som står bakom inympningen. Han tog inte grenar från det äkta oliv-trädet och ympade in dem i det vilda utan tvärtom. Han tog grenar från det vilda trädet och ympade in dem i det äkta trädet i stället. Det faktum att dessa grenar började bära god frukt visar att något hänt med gren-arnas natur. Ett mirakel ägde rum som förändrade den vilda grenens natur och skapade något helt nytt. På samma sätt är det med oss, när vi tog emot fräls-ningen genom Yeshua, så hände något med vår natur, den syndiga naturen dog bort och vi får Yeshua natur i stället.

I dag verkar det ju som om vi inom kyrkan, försam-lingen inte räknar med det judiska folket alls, utan ser kristendomen som det enda rätta och att judarna måste bli kristna för att de skall bli frälsta. Om det verkligen är så att det är vi kristna som är huvud-grenarna i detta äkta olivträd, då skulle ju Paulus skrivit på det sättet i stället.
Låt oss läsa Rom 11:16-24, som i folkbibeln har rubriken "De hednakristna varnas för högmod".

Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och sträng-het: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du bort-huggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.


Om den vilda grenen däremot inte tar näring ur roten så kommer den kanske i början att bära vild frukt sedan kommer den att dö och då kommer det att huggas bort. En gren som inte får näring från roten dör, men de grenar som hämtar sin näring från roten förblir i trädet och bär god frukt.

Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från med-borgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren.
Ef 2:11-14


När en hedning omvänder sig till Israels Gud genom Yeshua Messias får han också medborgarskap i Israel. Han är inte längre en främling utan har del i förbunden med dess löften.

Vi fortsätter med Rom 11:25-27:
Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Både de återinympade judarna alltså de Messiastro-ende och de inympade grenarna alltså de hedna-kristna tillhör nu ett och samma träd. Vi hednakristna och judarna har alltså blivit ett i Yeshua.


Publicerat Juli 2008